aicon

צוותי "מרחב" מעניקים ייעוץ לכל הפונים והפונות אליהם לצורך בדיקת התאמתם למקומות העבודה ולתפקידים השונים. לאחר מכן, באמצעות מפגש עם הפונה ומילוי שאלון התאמה מקיף, מגבשים היועצים והפונה החלטה לגבי התפקיד המבוקש. 

aicon